logo

Xây dựng bài giảng điện tử môn học vẽ kỹ thuật dựa trên mã nguồn HTML, ứng dụng vào việc giảng dạy tại trung tâm cơ khí, trường đại học công nghiệp Hà Nội :

1900

Tác giả: Đặng Xuân Thao; Chu Anh Tuấn; Chu Anh Tuấn, Đặng Xuân Thao;

Nhà xuất bản: , ,

Mô tả vật lý: tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: Nghiên cứu; trao đổi; Bài giảng điện tử; HTML; Vẽ kỹ thuật;

QR-Code

Tóm tắt: