logo

Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện

37

Tác giả: Huỳnh, Phát Huy; Huỳnh Phát Huy, TS. Đinh Hoàng Bách (CB hướng dẫn khoa học);

Nhà xuất bản: Hutech,, , 2012

Mô tả vật lý: 96 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.319 13

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật điện; Hệ thống truyền tải lưới điện; Luận văn Thạc sĩ;

QR-Code

Tóm tắt: