logo

Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

39

Tác giả: Nguyễn Địch; Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy;

Nhà xuất bản: KH & KT,, , 2010

Mô tả vật lý: 231 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 511.1

ISBN:

Từ khóa: Toán rời rạc; Tin học; Toán ứng dụng;

QR-Code

Tóm tắt: