logo

Tiếng Anh qua điện thoại = English on the Phone

35

Tác giả: Thomas, Andrew; Andrew Thomas, HĐ Group (dịch và chú giải);

Nhà xuất bản: Hồng Đức,, , 2008

Mô tả vật lý: 199 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

ISBN:

Từ khóa: Tiếng Anh đàm thoại; ;

QR-Code

Tóm tắt: