logo

Thủy lực. Tập 1

1885

Tác giả: Vũ Văn Tảo; Nguyễn Cảnh Cầm;

Nhà xuất bản: Nông Nghiệp, , 2006

Mô tả vật lý: 365 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.2

ISBN:

Từ khóa: Thủy lực;

QR-Code

Tóm tắt:

Thủy lực là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu những qui luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng và những biện pháp áp dụng những quy luật này. Phương pháp nghiên cứu của môn thủy lực hiện đại là kết hợp chặt chẽ sự phân tích lý luận với sự phân tích tài liệu thí nghiệm, thực đo, nhằm đạt tới những kết quả cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tế trong kỹ thuật; những kết quả nghiên cứu của môn thủy lực có thể có tính chất lý luận hoặc nửa lý luận nửa thực nghiệm hoặc hoàn toàn thực nghiệm.