logo

Sliding Mode Controllers for Power Electronic Converters

40

Tác giả: Mehta, Axaykumar; Axaykumar Mehta, Brijesh Naik;

Nhà xuất bản: Springer,, , 2019

Mô tả vật lý: 108 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 9789811331510

Từ khóa: Power electronic converters; power electronic controllers;

QR-Code

Tóm tắt: