logo

Robust and adaptive model predictive control of nonlinear systems

33

Tác giả: Guay, Martin; Martin Guay, Veronica Adetola and Darryl DeHaan;

Nhà xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, , 2015

Mô tả vật lý: 269 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.836

ISBN: 9781849195522

Từ khóa: Adaptive control systems.; Predictive control.; ;

QR-Code

Tóm tắt: