logo

Reliability of power electronic converter systems

40

Tác giả: Chung, Henry Shu-hung; Edited by Henry Shu-hung Chung, Huai Wang, Frede Blaabjerg and Michael Pecht;

Nhà xuất bản: e Institution of Engineering and Technology,, , 2016

Mô tả vật lý: 502 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 9781849199018

Từ khóa: Power electronic converter systems; Control electronic systems;

QR-Code

Tóm tắt: