logo

Power electronics handbook (Third edition)

58

Tác giả: Mazda, Fraidoon; Fraidoon Mazda;

Nhà xuất bản: Newnes ,, , 1997

Mô tả vật lý: 450 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 0 7506 2926 6

Từ khóa: Power electronics; Handbook; Power electronic devieces; Control components;

QR-Code

Tóm tắt: