logo

Power Electronics Basics: Operating Principles, Design, Formulas, and Applications

67

Tác giả: Rozanov, Yuriy; Yuriy Rozanov, ....[et al.];

Nhà xuất bản: CRC Press,, , 2016

Mô tả vật lý: 478 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 978-1-4822-9880-2 (eBook - PDF)

Từ khóa: Power electronics; Control of power electronic devices; Semiconductor power switches and passive components;

QR-Code

Tóm tắt: