logo

Power electronics and motor drive systems

64

Tác giả: Manias, Stefanos N.; Stefanos N. Manias;

Nhà xuất bản: Elsevier,, , 2017

Mô tả vật lý: 987 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 9780128117989

Từ khóa: Power electronics; ;

QR-Code

Tóm tắt: