logo

Power electronic converters: Interactive Modelling Using Simulink

43

Tác giả: Iyer, Narayanaswamy P. R.; Narayanaswamy P. R. Iyer;

Nhà xuất bản: Taylor & Francis Group,, , 2018

Mô tả vật lý: 357 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 9780815368199

Từ khóa: Power electronic converters; ;

QR-Code

Tóm tắt: