logo

Power electronic control in electrical systems

56

Tác giả: Acha, E.; E. Acha.......[et al.];

Nhà xuất bản: Newnes,, , 2002

Mô tả vật lý: 451 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN:

Từ khóa: Power electronic control systems; ;

QR-Code

Tóm tắt: