logo

Nhập môn lập trình Ngôn ngữ C : Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập

66

Tác giả: Lê Đức Trung; Nguyễn Thanh Thủy; Trần Việt Linh; Lê Đăng Hưng; Lê Đăng Hưng,.....[et al.];

Nhà xuất bản: KH & KT,, , 2003

Mô tả vật lý: 243 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

ISBN:

Từ khóa: Lập trình C; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: