logo

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy khắc gỗ CNC di động

75

Tác giả: Huỳnh, Kim Hoàng; Huỳnh Kim Hoàng, TS. Bùi Thanh Luân (CB hướng dẫn khoa học);

Nhà xuất bản: Hutech,, , 2016

Mô tả vật lý: 104 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.902 3

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí chế tạo; Máy khắc gỗ CNC di động; Luận văn Thạc sĩ;

QR-Code

Tóm tắt: