logo

Materials Science and Engineering. An Introduction. Seven editon

27

Tác giả: Callister, William D.;

Nhà xuất bản: John Willey & Sons, , 2007

Mô tả vật lý: 975 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11

ISBN: 978-0-471-73696-7

Từ khóa: Materials; Material Science; Material Engineering ;

QR-Code

Tóm tắt: