logo

Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống

34

Tác giả: Đỗ Xuân Tiến; Đỗ Xuân Tiến, Đỗ Đức Giáo (hiệu đính);

Nhà xuất bản: KH & KT,, , 2003

Mô tả vật lý: 406 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình; Điều khiển hệ thống; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: