logo

Giáo trình tự động hóa quá trình nhiệt

31

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Nhà xuất bản: N/A, , 2004

Mô tả vật lý: 191 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Tự động hóa; Khí nén;

QR-Code

Tóm tắt: