logo

Giáo trình thuật toán: Lý thuyết và Bài tập (Sơ cấp - Trung cấp - Cao cấp)

29

Tác giả: Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Nguyễn Ngọc Anh Thư và những người khác,...(biên dịch) ;

Nhà xuất bản: Thống Kê, , 2002

Mô tả vật lý: 1095 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

ISBN:

Từ khóa: Toán học; Thuật toán;

QR-Code

Tóm tắt: