logo

Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình PASCAL (Dùng trong các trường THCN)

25

Tác giả: Nguyễn Trí Chung;

Nhà xuất bản: Hà Nội,, , 2005

Mô tả vật lý: 285 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; PASCAL; Thuật toán; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: