logo

Giáo trình quản lý dự án đầu tư

27

Tác giả: Từ Quang Phương;

Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội,, , 2005

Mô tả vật lý: 303 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 332.6

ISBN:

Từ khóa: Quản lý dự án; Đầu tư; Kinh tế;

QR-Code

Tóm tắt: