logo

Giáo trình Pascal 7.0: Lý thuyết, bài tập và lời giải

48

Tác giả: Bùi Thế Tâm;

Nhà xuất bản: ĐH Giao Thông Vận Tải,, , 2004

Mô tả vật lý: 194 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

ISBN:

Từ khóa: Pascal; Cấu trúc dữ liệu; Lập trình; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: