logo

Giáo trình ngôn ngữ SQL

60

Tác giả: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội;

Nhà xuất bản: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội,, , 2005

Mô tả vật lý: 177 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

ISBN:

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ SQL; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: