logo

Giáo trình mô hình toán kinh tế

31

Tác giả: Nguyễn Quan Dong; Nguyễn Quan Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn;

Nhà xuất bản: Thống kê,, , 2006

Mô tả vật lý: 383 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 330.015

ISBN:

Từ khóa: Toán kinh tế; Giáo trình; Kinh tế; Mô hình;

QR-Code

Tóm tắt: