logo

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

112

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Nhà xuất bản: ĐHKTCNTN, , 2001

Mô tả vật lý: 173 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

QR-Code

Tóm tắt: