logo

Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế

24

Tác giả: Nguyễn Văn Luyện; Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn;

Nhà xuất bản: ĐHQGTPHCM,, , 2005

Mô tả vật lý: 352 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 346.07

ISBN:

Từ khóa: Thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại; Luật thương mại;

QR-Code

Tóm tắt: