logo

Giáo trình Kinh tế vi mô (Dùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp)

16

Tác giả: Trần Thúy Lan (Chủ biên);

Nhà xuất bản: Hà Nội, , 2005

Mô tả vật lý: 155 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 338.5

ISBN:

Từ khóa: Kinh tế vi mô;

QR-Code

Tóm tắt:

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước, hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng được hết sức coi trọng và phát huy tự chủ.Để đáp ứng với sự thay đổi này, việc trang bị các kiến thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng để giúp cho các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là điều vô cùng quan trọng; bởi thành công của các quốc gia đi trước Việt Nam đã cho thấy rằng đội ngũ cán bộ kinh tế trong các doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định nhất đến việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả.