logo

Giáo trình kinh tế thương mại (Dùng trong các trường THCN)

31

Tác giả: Trần Thúy Lan;

Nhà xuất bản: Hà Nội,, , 2005

Mô tả vật lý: 240 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 381

ISBN:

Từ khóa: Thương mại; Dịch vụ; Hàng hóa; Kinh tế;

QR-Code

Tóm tắt: