logo

Giáo trình Autocad 2007

82

Tác giả: Phạm Gia Hậu;

Nhà xuất bản: CĐKT-CNTP, ,

Mô tả vật lý: 111 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

ISBN:

Từ khóa: Autocad; Cơ khí; Tin học; Phần mềm; Xây dựng;

QR-Code

Tóm tắt: