logo

Giải thuật

42

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ,, , 2003

Mô tả vật lý: 109 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.73

ISBN:

Từ khóa: Giải thuật; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: