logo

Giải thuật và lập trình

50

Tác giả: Lê Minh Hoàng;

Nhà xuất bản: ĐHSP Hà Nội, , 2003

Mô tả vật lý: 316 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.133

ISBN:

Từ khóa: Tin học; Lập trình; Giải thuật; Cấu trúc dữ liệu;

QR-Code

Tóm tắt: