logo

Công nghệ chế tạo máy - Tập 1

156

Tác giả: Trần Văn Địch (Chủ Biên);

Nhà xuất bản: KH và KT , , 1998

Mô tả vật lý: 386 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế máy;

QR-Code

Tóm tắt: