logo

Cơ sở dữ liệu (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

72

Tác giả: Phạm Thế Quế;

Nhà xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, , 2009

Mô tả vật lý: 155 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.7

ISBN:

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: