logo

Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

62

Tác giả: Bùi Hải - Trần Thế Sơn;

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thật, , 2005

Mô tả vật lý: 330 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: kỹ thuật nhiệt; truyền nhiệt; trao đổi nhiệt; nhiệt động;

QR-Code

Tóm tắt: