logo

Bài giảng xử lý tiếng nói,

28

Tác giả: Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin;

Nhà xuất bản: ĐH Hàng Hải,, ,

Mô tả vật lý: 52 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.454

ISBN:

Từ khóa: Nhận dạng tiếng nói; Bài giảng; Tin học; Xử lý tiếng nói;

QR-Code

Tóm tắt: