logo

Bài giảng quy trình phát triển phần mềm

37

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Nhà xuất bản: ĐH Hàng Hải,, , 2011

Mô tả vật lý: 40 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.3

ISBN:

Từ khóa: Phần mềm; ; Bài giảng; Thiết kế; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: