logo

Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

37

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Nhà xuất bản: ĐH Hàng Hải,, , 2010

Mô tả vật lý: 74 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

ISBN:

Từ khóa: Thuật toán; Bài giảng; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: