logo

Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ÔTÔMAT

24

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Nhà xuất bản: ĐH Hàng Hải,, , 2008

Mô tả vật lý: 68 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 511.307

ISBN:

Từ khóa: Ngôn ngữ hình thức; Bài giảng; ÔTÔMAT; Tin học; Toán học;

QR-Code

Tóm tắt: