logo

Bài giảng đồ họa máy tính

50

Tác giả: BM Khoa Học Máy Tính;

Nhà xuất bản: ĐH Hàng Hải,, , 2010

Mô tả vật lý: 54 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.6

ISBN:

Từ khóa: Đồ họa máy tính; Ảnh; Thiết kế; Tin học; Phần mềm;

QR-Code

Tóm tắt: