logo

Từ khóa: "The Institution of Engineering and Technology," - Tìm thấy: 4 kết quả.

Tác giả: Borgeest, Kai;

Thông tin xuất bản: y The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 2018

Số trang: 264 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Automotive Electronics;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Castilla, Miguel; Edited by Miguel Castilla;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 457 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power Electronics; Control Circuits; Analogue control circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; edited by Andrzej M, Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 657 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Guay, Martin; Martin Guay, Veronica Adetola and Darryl DeHaan;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2015

Số trang: 269 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.836

Từ khóa: Adaptive control systems.; Predictive control.; ;

Bộ sử tập: Sách