logo

Từ khóa: "Taylor" - Tìm thấy: 41 kết quả.

Tác giả: Denton, Tom;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group, 2018

Số trang: 379 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Automobile Mechanical; Electrical Systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Das. J.C;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group, 2018

Số trang: 746 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Electrical Power Systems; Short-Circuits; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Karim, Ghazi A.; Ghazi a. Karim;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis ,, 2005

Số trang: 312 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629. 28

Từ khóa: Diesel enginers; DualFuel;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Tavares, Sean; Sean Tavares;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2015

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Aerospace Engineering; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Canton, Brian; Brian Cantor, Patrick Grant, Colin Johnston;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2008

Số trang: 294 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.232

Từ khóa: Motor vehicles; Materials; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Buxton, Gavin; Gavin Buxton;

Thông tin xuất bản: Taylor and Francis Group,, 2015

Số trang: 302 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 333.792 3

Từ khóa: Alternative Energy Technologies; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Khaligh, Alroza; Alroza Khaligh, Omar G. Ona;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2010

Số trang: 368 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.042

Từ khóa: Renewable energy sources; Energy; Ocean energy resources; Solar energy; Wind energy conversion systems; Wind power;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Laughton, M.A; M.A.Laughton;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,, 2003

Số trang: 160 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 333.794

Từ khóa: Renewable Energy; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Eroglu, Abdullah; Abdullah Eroglu;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,, 2016

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: RF Power Amplifier; Radio Frequency Power Transistors;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Esfandiari, Ramin S.; Ramin S. Esfandiari, Bei Lu;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis, CRC Press,, 2018

Số trang: 619 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.0151 18

Từ khóa: Mathematical models.; Dynamics; System theory;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Yates, W. David; W. David Yates;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2011

Số trang: 547 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Safety Profession; Fire Protection and Prevention;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Prter, David A.; David A. Porter, Kenneth E. Easterling, Mohamed Y. Sherif;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2009

Số trang: 538 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Metals; Alloys; Materials;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sabet, Mojtaba; Mojtaba Sabet;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2016

Số trang: 236 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Industrial steam systems; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Della-Guistina, Daniel E.; Daniel E. Della-Giustina;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2014

Số trang: 270 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Fire Safety Management; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sheikh, Farhana; Farhana Sheikh, Leonel Sousa, Krzysztof Iniewski;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2016

Số trang: 401 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Circuit Sercurity (Electronic); Circuit Systems (Electronic);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kaushik, Brajesh Kumar; Brajesh Kumar Kaushik;

Thông tin xuất bản: Taylor and Francis Group,, 2017

Số trang: 315 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.815 28

Từ khóa: Thin film transistors.; Organic semiconductors; Organic thin films;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chen, Wai-Kai; Wai-Kai Chen;

Thông tin xuất bản: Taylor and Francis Group,, 2009

Số trang: 840 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815 324

Từ khóa: Electric filters; Digital.; Electric Filters; Active; Electric filters; Passive;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sahin, Ferat.; Ferat Sahin;

Thông tin xuất bản: Taylor & Franics Group,, 2008

Số trang: 465 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; ;

Bộ sử tập: Sách