logo

Từ khóa: "Springer," - Tìm thấy: 78 kết quả.

Tác giả: Walter R.; y R. Walter and M. Türler;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2013

Số trang: 368 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Astrophysics Energy; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Treadwell, Timothy; Timothy Treadwell;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2017

Số trang: 261 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Astronomy Adventures; Astronomy Vacations;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rak, Jacek; Jacek Rak;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2015

Số trang: 194 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.382

Từ khóa: Computer Communications and Networks; Communication Networks Resilience; Communication Networks;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chawla, Nikhilesh; Nikhilesh Chawla, Krishan K. Chawla;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2013

Số trang: 381 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 620.1

Từ khóa: Metal Matrix Composite; f Materials Science (Engineering);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Biagiotti, Luigi; Luigi Biagiotti, Claudio Melchiorri;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2008

Số trang: 514 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robots; Automatic machines;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Stankovic', Srdjan; Srdjan Stankovic´, Irena Orovic´ , Ervin Sejdic´;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2016

Số trang: 417 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.382

Từ khóa: Multimedia Signals; Multimedia Systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: LaMeres, Brock; Brock J. LaMeres;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2017

Số trang: 485 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electronics; Logic Circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ochoa, Augustin; Agustin Ochoa;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2016

Số trang: 174 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electronics; Analog Circuits; Circuit Analysis;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Redouté, Jean-Michel; Jean-Michel Redouté, Michiel Steyaert;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2010

Số trang: 249 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electromagnetic Compatibilty (EMC); Analog Integrated Circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Meyer, Benjamin; Benjamin Meyer;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2017

Số trang: 134 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.6

Từ khóa: Human visual system; Readaption process;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Yew, Pen-Chung; Pen-Chung Yew, Jingling Xue;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2005

Số trang: 598 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 4

Từ khóa: Computer systems architecture; Computer science;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Escalante, Hugo Jair; Hugo Jair Escalante,.... [et al.].,;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2018

Số trang: 305 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.3

Từ khóa: Computer vision and machine learning; Compuer science;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Werthner, Hannes; Hannes Werthner, Frank van Harmelen;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2017

Số trang: 118 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 4

Từ khóa: Computer Science; Informatics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Iskander, Magued; Karim, Mohammad A.; Mahmood, Ausif; Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled; Khaled Elleithy, ....[et al.].;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2006

Số trang: 466 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 4

Từ khóa: Computer science; Information; Engineering; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mukudan, Ramakrishnan; Ramakrishnan Mukundan;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2012

Số trang: 311 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.6

Từ khóa: Computer graphics; Computer science;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Page, Daniel; Daniel Page;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2009

Số trang: 649 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 4.22

Từ khóa: Computer architecture; Computer science;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ben-Ari, Morderchai; Mordechai Ben-Ari;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2012

Số trang: 364 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 4.15

Từ khóa: Computer science; Mathematical computer;

Bộ sử tập: Sách