logo

Từ khóa: "Newnes," - Tìm thấy: 13 kết quả.

Tác giả: Amos, S. W; S. W Amos;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2000

Số trang: 408 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815 530 422

Từ khóa: Transitor circuits; Electronic circuit design;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bates, Martin; Martin Bates;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2004

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: PIC Microcontrollers; Digital Systems; Microelectronic Devices; Microelectronics;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Acha, E.; E. Acha.......[et al.];

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2002

Số trang: 451 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic control systems; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Holland, John; John Holland;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2004

Số trang: 335 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Mobile robots;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Edwards, Lewin A.R.W.; Lewin A.R.W. Edwards;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2005

Số trang: 255 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Brown, Marty,; Marty Brown.;

Thông tin xuất bản: Newnes,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.381044

Từ khóa: Electric power supplies to apparatus ; Design and construction.; Electronic apparatus and appliances ; Power supply.; Power electronics.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Linsley, Trevor; Trevor Linsley.;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2005

Số trang: 336 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Electrical Installation Work; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Linsley, Trevor; Trevor Linsley .;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2011

Số trang: 225 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Electrical Installation; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Heathcote, Martin J.; Martin J. Heathcote.;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 1998

Số trang: 957 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Transformer Book (Electrical book); ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Brian Scaddan,; Brian Scaddan,.;

Thông tin xuất bản: Elsevier/Newnes,, 2008

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.31924

Từ khóa: Electric wiring; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sandeep Dhameja,; Sandeep Dhameja,.;

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2002

Số trang: 230 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.2293

Từ khóa: Automobiles; Electric vehicle battery systems; ElectricBatteries;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Timings, R. L.; Roger L. Timings.;

Thông tin xuất bản: Elsevier/Newnes,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621

Từ khóa: Mechanical engineering ; Handbooks; manuals; etc.; ;

Bộ sử tập: Sách