logo

Từ khóa: "John Willey" - Tìm thấy: 6 kết quả.

Tác giả: Eastwood, Peter;

Thông tin xuất bản: John Willey & Sons, 2008

Số trang: 514 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.25 28

Từ khóa: Automobiles--Motors--Exhaust gas;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Callister, William D.;

Thông tin xuất bản: John Willey & Sons, 2007

Số trang: 975 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11

Từ khóa: Materials; Material Science; Material Engineering ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: McCkeland, Deke; McClelland, Deke, Davis, Phyllis .;

Thông tin xuất bản: John Willey and Son,, 2004

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; Computer software; Photoshop; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Tim Converse and Joyce Park, Clark Morgan; Tim Converse and Joyce Park Clark Morgan;

Thông tin xuất bản: John Willey and Son ,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Charles L. Alley, Kenneth W. Atwood; Charles L. Alley Kenneth W. Atwood;

Thông tin xuất bản: John Willey & Son ,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Alfred G. Compton and James H. De Groodt;

Thông tin xuất bản: John Willey and Sons ,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.942

Từ khóa: ;

Bộ sử tập: Sách