logo

Từ khóa: "John Wiley" - Tìm thấy: 101 kết quả.

Tác giả: Binns, Chris; Chris Binns, Egnatia Aviation, Chrysoupolis, Greece;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2019

Số trang: 500 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.135

Từ khóa: Aircraft Systems; Aeronautical instruments;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Clark, Chuck; Hewitt, Martin; Richards, Lonnie; . Langton, Roy; / Roy Langton ... [et al.].;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2009

Số trang: 367 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.134 351

Từ khóa: Airplanes; Fuel systems; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nebylov, Alexander V.; Alexander V. Nebylov, Joseph Watson;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2016

Số trang: 394 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.135

Từ khóa: Navigation (Aeronautics); Aids to air navigation; Navigation (Astronautics);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Meywerk, Martin; Martin Meywerk;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2015

Số trang: 362 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Automobile; Vehicle Dynamics;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Jiri Tuma.;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2014

Số trang: 261 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.244 0288

Từ khóa: Vehicle gearbox; Automobile; Motor vehicles–Transmission devices–Noise;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Matthews, Clifford; Clifford Matthews;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 1998

Số trang: 273 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Engineering Design; Vehicle;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chandramouli, Devaki; Devaki Chandramouli, Rainer Liebhart, Juho Pirskanen;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2019

Số trang: 505 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.38456

Từ khóa: Wireless Communication; 5G; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Padilla, Evelio; Evelio Padilla, Eleunion, Venezuela.;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2016

Số trang: 274 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3126

Từ khóa: Electric substations–Automatic control; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kazimierczuk, Marian K.; Marian K. Kazimierczuk;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2015

Số trang: 687 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Power Amplifiers; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: A Luque; Edited by A Luque and S Hegedus.;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2011

Số trang: 1168 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.312 44

Từ khóa: Photovoltaic cells–Handbooks; manuals.; Photovoltaic power generation–Handbooks; manuals;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bayin, SelGu; SelGuk Bayin.;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2008

Số trang: 833 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 501.51

Từ khóa: ScienceMathematics.; Engineering mathematics.; ScienceMethodology.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Padilla, Evelio; Evelio Padilla;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2016

Số trang: 274 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.312 6

Từ khóa: Electric substations–Automatic control; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bloch, Heinz P.; Heinz P. Bloch;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Sons,, 2006

Số trang: 346 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.51

Từ khóa: Compressors; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Pont, Jean-Pierre Dal; edited by Jean-Pierre Dal Pont;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2012

Số trang: 506 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 660.068

Từ khóa: Chemical industry; Management.; Chemical engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Gao, Jianjun; Jianjun Gao.;

Thông tin xuất bản: y John Wiley & Sons,, 2011

Số trang: 310 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Integrated optics.; Optoelectronics devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kuo, Sen M.; Sen M Kuo, Bob H Lee, Wenshun Tian. – 2nd ed.;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Sons,, 2006

Số trang: 666 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.382 2

Từ khóa: Signal processing–Digital techniques.; Texas Instruments TMS320 series microprocessors;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lyons, Richard G.; Richard G. Lyons;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Sons,, 2012

Số trang: 467 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.382 2

Từ khóa: Signal processing–Digital techniques.; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lyons, Richard G.; Edited by Richard G. Lyons;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Son,, 2007

Số trang: 339 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.382 2

Từ khóa: Signal Processing; Digital Technique; ;

Bộ sử tập: Sách