logo

Từ khóa: "Elsevier," - Tìm thấy: 29 kết quả.

Tác giả: Megson,Thomas Henry Gordon; Thomas Henry Gordon Megson;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2010

Số trang: 649 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.134 21

Từ khóa: . Airframes; Structural analysis (Engineering);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: ;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2007

Số trang: 489 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.1

Từ khóa: Flight Dynamics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Martyr, A.J; A.J. Martyr, M.A. Plint;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2007

Số trang: 459 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Engine testing; Automobil;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hundy, G.F; G. F. Hundy, A. R. Trott, T. C. Welch;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2016

Số trang: 483 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Refrigeration; Air condition; Heat Pumps;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Daly, Steven; Steven Daly;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2006

Số trang: 382 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Automotive Airconditioning; Control Systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Self, Douglas; Douglas Self;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2009

Số trang: 608 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381 535

Từ khóa: Audio amplifi ers; Design.; Power amplifi ers; Design.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Jung, Water G; Water G. Jung;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 895 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Operational amplifi ers ; Handbooks; manuals; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Zeki Berk; Berk, Zeki;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2009

Số trang: 622 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Food Process Engineering; Food Process Technology;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lamprecht, James L.; James L. Lamprecht;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2000

Số trang: 235 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 658.401 2

Từ khóa: Industrial procurement.; Business networks; Quality assurance.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Williams, Tim; Tim Williams;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 354 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electronic circuit design; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Zumbahlen, Hank; Hank Zumbahlen;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2008

Số trang: 954 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 627.395

Từ khóa: Electronic circuits.; Analog electronic systems; Operational amplifiers;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bishop, Owen; Owen Bishop;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2007

Số trang: 373 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robot; Robot Cookbook;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Edwards, Lewin A.R.W; Lewin A.R.W. Edwards;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 257 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Bulding Robust; Control Precess;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Davies, E.R.; E.R. Davies;

Thông tin xuất bản: Academic Press/ Elsevier,, 2018

Số trang: 858 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.37

Từ khóa: Computer vision; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Winkler, Vic (J.R.); Vic (J.R.) Winkler;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2011

Số trang: 290 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5.8

Từ khóa: Cloud Computing and Security; Cloud Computing Architecture;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Luo, Fang Lin; Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad Rashid;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 421 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Digital power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Manias, Stefanos N.; Stefanos N. Manias;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2017

Số trang: 987 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Arai, Eiji; Eiji Arai, Tatsuo Arai;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2007

Số trang: 461 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Mechatronic; Safety; Sercurity; Dependability; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nenchev, Dragimir N.; Dragomir N. Nenchev, Atsushi Konno, Teppei Tsujita;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2019

Số trang: 498 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Hunanoid robots;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Poznyak, Alexander S.; Alexander S. Poznyak;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2009

Số trang: 568 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.8312

Từ khóa: Automatics; Automatic control ; Mathematics.;

Bộ sử tập: Sách