logo

Từ khóa: "CRC Press," - Tìm thấy: 25 kết quả.

Tác giả: Noon, Randall; Randall Noon;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2001

Số trang: 451 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 620

Từ khóa: Forensic engineering; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Esfandiari, Ramin S.; Ramin S. Esfandiari, Bei Lu;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis, CRC Press,, 2018

Số trang: 619 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.0151 18

Từ khóa: Mathematical models.; Dynamics; System theory;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Schroll, R. Craig; R. Craig Schroll - 2nd ed.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 246 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 628.922

Từ khóa: . Industrial buildings; Fires and fire prevention; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Barner, Kenneth E.; edited by Kenneth E. Barner, Gonzalo R. Arce.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2004

Số trang: 559 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.382 2

Từ khóa: Signal processing; Digital techniques; Image processing; Digital techniques;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Therrien, Charles W.; Charles W. Therrien, Murali Tummala;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2004

Số trang: 377 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Electrical and Computer Engineers; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rozanov, Yuriy; Yuriy Rozanov, ....[et al.];

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2016

Số trang: 478 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of power electronic devices; Semiconductor power switches and passive components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 602 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Granet, Irving; Irving Granet, Maurice Bluestein;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2015

Số trang: 838 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.042

Từ khóa: Energy resources; Thermodynamics and Heat Power;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: De Silva, Clarence W.; Clarence W. de Silva, Farbod Khoshnoud, Maoqing Li and Saman K. Halgamuge;

Thông tin xuất bản: CRC Press, Taylor & Francis Group,, 2016

Số trang: 632 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621

Từ khóa: Mechatronic Engineering; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bishop, Robert H.; Robert H. Bishop;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 1230 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621

Từ khóa: Mechatronics; Handbook; Computers and Logic Systems; Physical Systems Modeling; Sensors and Actuators; Signals and Systems; Software and Data Acquisition;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lui, Jiming; Jiming Liu, Jianbing Wu.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2001

Số trang: 310 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robots; Control systems; Intelligent agents (Computer software);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kurfess, Thomas R.; Edited by Thomas R. Kurfess.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2005

Số trang: 579 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Handbook; Robotic Applications;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Maugin, Gérard A.; Gérard A. Maugin;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2011

Số trang: 484 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Continuum mechanics.; Differential equations.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: P. F. Kelly, P. F. Kelly; P. F. Kelly;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2014

Số trang: 444 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Mechanics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Leondes, Cornelius T.; Cornelius T. Leondes;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2001

Số trang: 255 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 670.285

Từ khóa: Engineering; Artificial Intelligence; Robotics; ComputerIntegrated Manufacturing; Engineering Surfaces; Manufacturing;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Franz, Harry,; 1947-; Thumann, Albert.; by Albert Thumann and Harry Franz.;

Thông tin xuất bản: Fairmont Press ; CRC Press,, 2009

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Commercial buildings ; Electric equipment.; Electric power systems.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Grigsby, Leonard L.; edited by Leonard L. Grigsby;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2007

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.312

Từ khóa: Electric power production.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chen, Wai-Kai,; 1936-; edited by Wai-Kai Chen.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2009

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.3815324

Từ khóa: Electric filters; Active.; Electric filters; Digital.; Electric filters; Passive.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mukerji, Saurabh Kumar; Saurabh Kumar Mukerji, Ahmad Shahid Khan, Yatendra Pal Singh.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2015

Số trang: 433 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Electromagnetics; Electrical machines;

Bộ sử tập: Sách