logo

Từ khóa: "Academic Press," - Tìm thấy: 8 kết quả.

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; Andrzej M. Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 241 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Control of Induction Motors; Automobile;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; Andrzej M. Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 241 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Motors Electrical Engineering; Motors Electronic Engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Jähne, Baernd; Bernd Jähne, Horst Haussecker, Peter Geissler;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 1999

Số trang: 2541 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.37

Từ khóa: Computer vision ; Handbooks; manuals.; Signal processing and pattern recognition.; Systems and applications.; ensors and imaging;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Arvo, James; James Arvo;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 1995

Số trang: 492 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.6

Từ khóa: Computer graphics; Graphics Gems; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Franchi, John R.; John R. Fanchi;

Thông tin xuất bản: :Elsevier Academic Press,, 2004

Số trang: 516 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.042

Từ khóa: Energy technology; Energy direction;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sorense, Bent; Bent Sorense;

Thông tin xuất bản: Elsevier/Academic Press,, 2007

Số trang: 327 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.402

Từ khóa: Renewable energy sources; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Wu, Keng C.,; Keng C. Wu.;

Thông tin xuất bản: Elsevier Academic Press,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Electric current converters.; Switching power supplies.;

Bộ sử tập: Sách