logo

Từ khóa: "," - Tìm thấy: 10373 kết quả.

Tác giả: Platt, Charles;

Thông tin xuất bản: Maker Media, Inc, 2016

Số trang: 258 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electronic Components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Borgeest, Kai;

Thông tin xuất bản: y The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 2018

Số trang: 264 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Automotive Electronics;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Santini, Al ;

Thông tin xuất bản: Delmar, Cengage Learning, 2013

Số trang: 648 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Motor Vehicle; Automotive Electricity; Automotive Electronics;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Keljik, Jeff;

Thông tin xuất bản: Delmar, Cengage Learning, 2009

Số trang: 371 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Electrical Power Systems; AC/DC Motors; Motor Control Circuit;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Thế Quế;

Thông tin xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, 2009

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.7

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội;

Thông tin xuất bản: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội,, 2005

Số trang: 177 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ SQL; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: BM Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2010

Số trang: 54 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.6

Từ khóa: Đồ họa máy tính; Ảnh; Thiết kế; Tin học; Phần mềm;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: BM Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2008

Số trang: 80 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.73

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; ; Thuật toán; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2008

Số trang: 68 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 511.307

Từ khóa: Ngôn ngữ hình thức; Bài giảng; ÔTÔMAT; Tin học; Toán học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2011

Số trang: 52 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.113

Từ khóa: Thiết kế hướng đối tượng; ; Bài giảng; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2010

Số trang: 74 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Thuật toán; Bài giảng; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2011

Số trang: 40 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.3

Từ khóa: Phần mềm; ; Bài giảng; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,,

Số trang: 52 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.454

Từ khóa: Nhận dạng tiếng nói; Bài giảng; Tin học; Xử lý tiếng nói;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Dương Trần Đức;

Thông tin xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, 2007

Số trang: 144 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.74

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; Giải thuật; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi Thế Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐH Giao Thông Vận Tải,, 2004

Số trang: 194 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Pascal; Cấu trúc dữ liệu; Lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Linh Giang; Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 215 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Lập trình C; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.73

Từ khóa: Giải thuật; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Xuân Tiến; Đỗ Xuân Tiến, Đỗ Đức Giáo (hiệu đính);

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2003

Số trang: 406 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình; Điều khiển hệ thống; Tin học;

Bộ sử tập: Sách