logo

Từ khóa: "CD_TDH" - Tìm thấy: 401 kết quả.

Tác giả: Vũ Văn Tảo; Nguyễn Cảnh Cầm;

Thông tin xuất bản: Nông Nghiệp, 2006

Số trang: 365 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.2

Từ khóa: Thủy lực;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 276 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 499 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2007

Số trang: 271 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 387 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 1998

Số trang: 289 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTPHCM, 2004

Số trang: 118 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.5

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,,

Số trang: 52 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.454

Từ khóa: Nhận dạng tiếng nói; Bài giảng; Tin học; Xử lý tiếng nói;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Dương Trần Đức;

Thông tin xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, 2007

Số trang: 144 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.74

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; Giải thuật; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi Thế Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐH Giao Thông Vận Tải,, 2004

Số trang: 194 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Pascal; Cấu trúc dữ liệu; Lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Linh Giang; Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 215 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Lập trình C; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.73

Từ khóa: Giải thuật; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Xuân Tiến; Đỗ Xuân Tiến, Đỗ Đức Giáo (hiệu đính);

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2003

Số trang: 406 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình; Điều khiển hệ thống; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Đức Trung; Nguyễn Thanh Thủy; Trần Việt Linh; Lê Đăng Hưng; Lê Đăng Hưng,.....[et al.];

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2003

Số trang: 243 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Lập trình C; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trí Chung;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2005

Số trang: 285 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; PASCAL; Thuật toán; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Địch; Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy;

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2010

Số trang: 231 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 511.1

Từ khóa: Toán rời rạc; Tin học; Toán ứng dụng;

Bộ sử tập: Sách